Іщейкін Тимур Євгенович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Менеджменту ім. І.А. Маркіної

Посада: 

Доцент

Науковий ступінь: 

Кандидат економічних наук

Вчені звання: 

Доцент

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди, 1/3, 4 корпус, офіс 489
тел./факс (05322) 50-25-22
e-mail : ishcheikin.tymur@pdaa.edu.ua

             ischejkin.timur@gmail.com 


Ідентифікатор науковця:

Освіта

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ПУЕТ). Спеціальність «Міжнародна економіка», кваліфікація «магістр міжнародної економіки» (2010 р.)
Полтавський державний аграрний університет, спеціальність "Менеджмент", СВО Магістр , ОПП Бізнес-адміністрування

Аспірантура

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємства ( за видами економічної діяльності) (2013 р.)
Тема кандидатської дисертації «Інноваційний розвиток роздрібних торговельних підприємств споживчої кооперації України». Дисертацію захистив у спеціалізованій  вченій раді ДК № 029181 при  ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Досвід роботи

2012-2015 рр. – асистент кафедри комерційної діяльності та підприємництва ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
2015-2016 рр. - старший викладач  кафедри комерційної діяльності та підприємництва ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
2016 – 2019 рр. – доцент кафедри комерційної діяльності та підприємництва ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».
З вересня 2019 року – доцент кафедри менеджменту ПДАА

Знання мов

англійська на рівні В2 Сертифікат Aptis Forward thinking English testing 20.12.2019 "Британська Рада (Україна)" українська мова : вільно. Посвідчення № 526 від 29 грудня 2017 р. Полтавська державна аграрна академія

Підвищення кваліфікації

  • Центр тренінгових технологій навчального центру ПУЕТ , випускова робота  «Організація дистанційного навчання  вибіркових дисциплін  з циклу практичної  та прикладної підготовки». Свідоцтво  про підвищення кваліфікації  реєстраційний № 343/2014  від 12 травня 2014 р.
  • Стажування  на приватному підприємстві «Макол  2010»  з 13.05.19 р. по 13.06.2019 р. Довідка  про стажування  № 14/2019 від 10 травня 2019 р.
  • CERTIFICATE  OF COMLETION  mr. Tymur  Ishchejkin  has successfully completed  the requirements of scientific  and pedagogical  internship “Organization of Didactic Process, Educational Programmes  Innovative Technologies and Scientific  Work  at the Center of Educational  Consulting ( Centrum Doradztva  Edukacyjnego) 03-28  July 2017,  Krakow, Poland, KR №170728/01
  • Посвідчення  про проходженя  атестації в атестаційній комісії при Полтавській державній аграрній академії щодо вільного володіння державною мовою. Посвідчення № 526  від 29 грудня 2017 р.
  • Кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського експерта - дорадника #72 від 28.11.2019 р. 36 год.
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України. ННІ неперервної освіти і туризму . Свідоцтво про підвищення кваліфікації CC00493706|015208-21  з 25 жовтня 2021 р. по 5 листопада 2021 р. 60 год. 2 ЄКТС Випускна робота на тему : "Особливості психолого-педагогічного спілкування в умовах сучасного вищого навчального закладу"

Стажування

Довідка про стажування:  ПП "Макол 2010", з 13.05.2019 по 13.06.2019 р. Наказ #72а-К від 11.05 .2019 р. Кількість годин 108.

у період з 21 липня по 3 серпня 2021 року, на тему : " Інноваційні освітні  технології : європейський досвід  та його впровадження  в підготовку фахівців з економіки та управління " за спеціальністю 073 "Менеджмент " в обсязі 180 годин 6 кредитів ECTS . Балтійський науково-дослідний інститут  проблем трансформації  економічного простору. м.Рига (Латвія).

Сертифікат  Серія  С 20210718

 

Здобутки

диплом кандидата економічних наук

Публікації

Наукові публікації : має 74 опубліковані праці


Монографії:

1. Shymanovska-Dianych L., Ishcheikin T., Voronina V. Creative approach to management of personnel as a way to ensure its safety and effectiveness in the context of the COVID-19 pandemic Management of the 21st century: National and geopolitical aspect. Issue 2. Nemoros.  Prague, 2021. P.311-319

Статті:

2.Вараксіна О.В., Іщейкін Т.Є. Онупко О.М. Управління конкурентоспроможністю підприємства: теоретичний аспект. Держава та регіони. Серія економіка та підприємництво. 2020. №5(116). С.24-28.

3.Іщейкін Т.Є., Кривчун Р.Ю. Теоретико-методичні засади управління операційною  системою підприємства. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». 2021. №2 (63) . С.87-93.

4. Таран-Лала О.М., Іщейкін Т.Є., Іщейкін Є.В. Еволюція науково-теоретичних поглядів на поняття та роль лідерства в управлінні сучасним підприємством. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». 2021.  №3 (64).  С.44-51.

5. Шимановська-Діанич  Л.М., Чернікова Н.М., Іщейкін Т.Є. Сутність поняття інноваційний потенціал як економічної категорії. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». 2021.  №3 (64).  С.63-70.

6. Пархоменко О., Ніколенко Л., Іщейкін Т., Малашенко А. Prospects and problems of global economic development in the context of the Covid-19 pandemic. Вісник Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького. Серія «Економічні науки». 2021. Випуск 2. С.25-34

Тези:

7.Чернікова Н.М., Іщейкін Т.Є. Ключові чинники зростання інноваційного потенціалу  сучасного підприємства. Наукові розробки, передові технології, інновації. Матеріали IV  міжнародної науково-практичної конференції, 06-08 жовтня 2020 р. Nеmeros s.r.o., Prague, 2020.  С.108-111.

8.Чернікова Н.М., Іщейкін Т.Є. Наукові підходи до визначення поняття інноваційний потенціал підприємства  Нові виклики для аграрного сектору України в умовах глобалізації. Матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів  та молодих вчених 22 жовтня.  Київ: НУБіП України, 2020. С. 25-29.

9. Таран-Лала О.М., Іщейкін Т.Є., Іщейкін Є.В. Сутність поняття лідерство та  його роль у розвитку сучасного підприємства. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 06-08 жовтня 2020 р. Nеmeros s.r.o., Prague, 2020.  С.106-108.

10.Таран-Лала О.М., Іщейкін Т.Є., Іщейкін Є.В.  Зміст та структура лідерького отенціалу підпримства. Нові виклики для аграрного сектору України в умовах глобалізації. Матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених 22 жовтня. Київ: НУБіП України, 2020. С.22-25.

11. Вороніна В.Л., Іщейкін Т.Є. Управління інноваційним потенціалом як інструмент забезпечення конкурентних переваг підприємства. Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції : зб. наук. пр.  Полтава : ПП «Астрая», 2021. С.69-71.

12. Іщейкін Т.Є., Шкода В.В. Перспективні напрями та проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств України. Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції : зб. наук. пр.  Полтава : ПП «Астрая», 2021. С.187-190.

13.  Шимановська-Діанич Л.М., Іщейкін Т.Є. Соціальні мережі як сучасний інструмент комунікації зі споживачем Менеджмент ХХІ століття : глобалізаційні виклики: матеріалиV Міжнародної науково-практичної конференції : зб. наук. пр.  Полтава : ПП «Астрая», 2021. С. 251-254

14. Шимановська-Діанич Л.М., Іщейкін Т.Є. Міжнародна конкурентоспроможність у глобальних мережах в умовах глобальних викликів Трансформаційні зміни національної економіки в умовах євроінтеграції: збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції . Дубляни, 2021.

15.  Шимановская-Дианич Л.М.,  Ищейкин Т.Е., Ковтунов А.В. Инновации в агробизнесе: тенденции и перспективы внедрения. Актуальные проблемы устойчивого развития сельских территорий и кадрового обеспечения АПК: Материалы Международной научно-практической конференции (Минск, 3-4 июня 2021 года) / редкол.: Н. Н. Романюк [и др.]. Минск, БГАТУ, 2021. С.215-219.

16.  Іщейкін  Т. Є., Місюкевич В.І. Перспективи розвитку електронної торгівлі в умовах пандемії COVID-19. Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації: Матеріали LII Міжнародної науково-практичної  інтернет-конференції, м. Полтава, 27-28 квітня 2021 року). Полтава: ПУЕТ, 2021. С.144-148.

17.   Іщейкін Т.Є. Сучасні тенденції та проблеми розвитку сільських територій в Україні. Теоретичні та практичні засади забезпечення сталого агровиробництва та соціально-економічного розвитку сільських територій в умовах інноваційної економіки : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 20 травня 2021 р. Харків :ХНАУ, 2021.

18. Іщейкін   Т.Є., Олійник А.С. Практична підготовка здобувачів вищої освіти в умовах діджиталізації. Програма 52-ї науково-методичної конференції викладачів і аспірантів «Модернізація освітньої діяльності та проблеми управління якістю підготовки фахівців в умовах діджиталізації». м. Полтава : ПДАА, 2021. 218 с.

19. Іщейкін Т.Є. Сутність  поняття якість  та методи управління якістю на підприємстві. Збірник наукових праць науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу Полтавської державної аграрної академії за підсумками  науково-дослідної роботи в 2020 році( м. Полтава, 14 травня 2021 року). Полтава:РВВ ПДАА, 2021. С.34-36.

20. Зось-Кіор М.В., Іщейкін Т.Є., Стопник А. Дилема екології в  Україні: сутність, причини та методи усунення. Екологічні та соціальні  аспекти розвитку економіки в умовах  євроінтеграції: тези  доповідей VII –ї  Всеукраїнської науково-практичної конференції 12-14 травня  2021 р./ за ред. І.О. Мельник та ін. Миколаїв, 2021. С.35-39.