Антонюк Марина Анатоліївна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Гуманітарних і соціальних дисциплін

Посада: 

старший викладач кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди 1/3 ПДАА, корпус №4, кафедра гуманітарних і соціальних дисциплін, ауд. 459

e-mail: maryna.antoniuk@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Освіта

2009 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Українська мова і література, англійська мова» та здобула кваліфікацію магістра філології, викладача-дослідника української мови та літератури, англійської мови.

Аспірантура

•2009–2012 рр.: аспірантура в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка;
• тема дисертаційної роботи: «Аксіологічні парадигми повістей Тараса Шевченка в українсько-російському літературному контексті І половини ХІХ ст.»;
• кандидат філологічних наук, ДК № 016497 від 10.10.2013 р.

Досвід роботи

• з 2021 р. на посаді старшого викладача кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін;
• 2019–2020 рр. – журналістка інтернет-видання ЗМІСТ (Полтава);
• 2013–2019 рр. – старший науковий співробітник Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України;
• 2012–2013 рр. – старший викладач кафедри методики змісту освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського;
• основні навчальні дисципліни: «Практичний курс першої іноземної мови», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Практикум з мовної комунікації, перекладу та редагування різногалузевих текстів першою іноземною мовою», «Переклад спеціальних текстів».

Знання мов

українська, англійська, російська.

Публікації

• участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях;
• автор 18 наукових публікацій.
Розділ у колективній монографії:
Антоновська М. Мовна, оповідна та аксіологічна природа повістей Тараса Шевченка // «Орю свій переліг… та сію слово»: шевченкознавча монографія / Л. М. Задорожна, Ю. Б. Дядищева-Росовецька, С. В. Задорожна та ін. Київ : Логос, 2012. С. 443–513. Бібліогр.: с. 507–513.
Стаття в закордонному виданні:
Антонюк М. Альтернативна парадигма ідентичності в повісті Т. Шевченка «Близнецы» // Ucrainika IV. Současná ukrajinistika: Problémy jazyka, literatury a kultury. Univerzita Palackého v Olomouci. Olomouc, 2014. С. 288–291.
Статті у фахових виданнях України:
Антонюк М. Шевченко в шкільному літературознавстві: наскільки сучасним є його образ? // Постметодика. 2014. № 2 (117). С. 5–10.
Антонюк М. Формування наукової картини світу та образу світу учнів у підручниках з української літератури для 10 класу (рівень стандарту) // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць. / [ред. кол.; головн. ред. О.М. Топузов]. Київ : Педагогічна думка, 2018. Вип. 21. С. 8–20.
Методичний посібник (у співавторстві):
Гуз К., Гринюк О., Ільченко В., Ільченко О., Ляшенко А., Антонюк М. Методика навчання природознавства в старшій школі: методичний посібник / [К.Ж. Гуз, О.С. Гринюк, В.Р. Ільченко та ін.]. Київ : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. 192 с.