Запрошуємо до участі у конференції 24 жовтня 2019 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Полтавська державна аграрна академія

Національний Науковий Центр «інститут аграрної ЕКономіки»

Української національної академії аграрних наук  федерація аудиторів, бухгалтеріві фінансистів АПК україни

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»


ІУ Всеукраїнська науково-практична конференція

«Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю»

24 жовтня 2019 року, м. Полтава


Шановні колеги!

До участі у ІУ Всеукраїнській науково-практичній конференції запрошуються науковці, аспіранти, здобувачі вищої освіти ВНЗ та співробітники науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері економічної науки.

Усіх учасників конференції буде забезпечено сертифікатом про участь у конференції. Тези доповідей будуть розміщені в Збірнику тез за результатами конференції в електронному вигляді.

Мови конференції: українська, англійська, російська.

 

У рамках конференції планується робота наступних секцій:

 1. Економіка та управління підприємствами на мікро- та макрорівнях.
 2. Соціальна економіка і економічна політика.
 3. Актуальні питання обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації інформаційних технологій.
 4. Досвід та перспективи розвитку аудиту.
 5. Фінанси та податкова політика держави.
 6. Маркетинг: проблеми сьогодення.
 7. Сучасний менеджмент.

 

Голова організаційного комітету:

Аранчій Валентина Іванівна – кандидат економічних наук, професор, ректор Полтавської державної аграрної академії (м. Полтава, Україна);

 

Члени організаційного комітету:

Дорогань-Писаренко Людмила Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, декан факультету обліку та фінансів, професор кафедри економічної теорії та економічних досліджень Полтавської державної аграрної академії (м. Полтава, Україна);

Жук Валерій Миколайович - доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, заслужений діяч науки і техніки України (м. Київ, Україна);

Мармуль Лариса Олександрівна - доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку і оподаткування ДВНЗ «Херсонський ДАУ» (м. Херсон, Україна);

Метелиця Володимир Михайлович - доктор економічних наук, директор Інституту обліку та фінансів Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» НААН, (м. Київ, Україна);

Красноруцький Олексій Олександрович - доктор економічних наук, професор, завідувач, професор кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту ХНТУСГ імені Петра Василенка (м. Харків, Україна);

Левченко Зоя Михайлівна– кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри бухгалтерського  обліку та економічного контролю Полтавської державної аграрної академії (м. Полтава, Україна);

Плаксієнко Валерій Якович – доктор економічних наук, професор, завідувач, професор кафедри бухгалтерського  обліку та економічного контролю Полтавської державної аграрної академії (м. Полтава, Україна);

Пилипенко Катерина Анатоліївна - доктор економічних наук, доцент, професор кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю Полтавської державної аграрної академії (м. Полтава, Україна);

Секретар організаційного комітету:

Романченко Юлія Олександрівна - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю Полтавської державної аграрної академії (м. Полтава, Україна).

 

Порядок реєстрації:

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі конференції, мають надіслати на електронну пошту організаційного комітету до 20 жовтня 2019 р. (включно) наступні документи:

1)   заповнену за зразком заявку;

2)   тези доповіді.

Файли називати відповідно до тематичного напряму роботи конференції та прізвища автора, наприклад: 3_Plaksienko_tezi, 3_Plaksienko_zayavka.

 

Електронна адреса оргкомітету: kaf_boek_pdaa@ukr.net

Координати організаційного комітету конференції:

Факультет обліку та фінансів,

Полтавська державна аграрна академія

36000, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3.

Е-mаil: kaf_boek_pdaa@ukr.net або kbo.2019@ukr.net

  Телефон: +38 (050) 691 38 42

 

Вимоги до тез доповіді:

 • У лівому верхньому кутку - Назва секції відповідно до переліку, який вказаний вище (шрифт Times New Roman № 14). Нижче – код УДК.
 • Нижче, через один інтервал, по правому боку – прізвище, ім’я по-батькові автора, посада, повна назва установи, де навчається або працює автор: шрифт Times New Roman № 14.
 • Нижче через один інтервал вказується назва доповіді посередині рядка (ПРОПИСНИМИ літерами): шрифт жирний Times New Roman № 14.
 • Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, абз. відступ – 10 мм; усі поля – 20 мм, шрифт Times New Roman№ 14, міжрядковий інтервал 1,5.Рисунки необхідно виконувати за допомогою функції «Створити рисунок», шрифт Times New Roman № 12, міжрядковий інтервал 1,0.
 • Список використаних джерел подається згідно існуючого стандарту бібліографічного опису (ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання») після тексту і має містити не більше 5-ти позицій, на кожну з яких повинні бути посилання в тексті. У тексті посилання на літературу позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 16].
 • Обсяг тексту: до 3 сторінок зі списком використаних джерел, приклад оформлення літератури у додатку(Додаток Література).

 

ЗА ЗМІСТ МАТЕРІАЛІВ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕСУТЬ АВТОРИ ТА НАУКОВІ КЕРІВНИКИ.

Доповіді, що не відповідають вказаним вимогам, розглядатися не будуть. Отримані від учасників конференції матеріали публікуються в авторській редакції.

Електронний збірник тез конференції та сертифікат буде направлено на поштову адресу учасника, вказану у заявці.

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗИ

 

Секція 3.

УДК

Т. Є. Дугар, к.е.н., доцент,

доцент кафедри бухгалтерського  обліку та економічного контролю

Полтавської державної аграрної академії (м. Полтава, Україна);

 

Напрями удосконалення організації обліково-інформаційного забезпечення управління діяльністю аграрних підприємств

 

В сучасних умовах вітчизняні підприємства потребують гнучкої системи заходів, спрямованих на забезпечення та вдосконалення управління господарською діяльністю.

………

Список використаних джерел:

1. Салука І. Я. Формування статутного капіталу в товаристві з обмеженою відповідальністю. Економіка і суспільство. 2016. Вип. 5. С. 437 – 440.

2. Цивільний кодекс України від 16 січ. 2003 р. № 435-IV / Верховна рада України. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main. cgi?nreg=435-15 (дата звернення 11.02.2019).

3. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 р. № 1576-XII / Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12 (дата звернення 11.02.2019).

 

ЗАЯВКА

на участь у ІУ Всеукраїнська науково-практична конференція

«Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю»

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові учасника

 

Науковий ступінь, звання

 

Посада

 

Організація

 

Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника (рецензента) у разі його наявності

 

Поштова адреса для направлення

Сертифіката за участь у конференції

 

Контактний телефон           

 

E-mail для направлення електронного Збірника за участю у конференції

 

Секція конференції

 

 

 

Аудиторія: 

Мітки: 

Діяльність: