Рішення вченої ради від 23 червня 2022 року, протокол № 18

з/п
Питання порядку денного засідання вченої ради університету,
протокол № 18 від 23 червня 2022 року
Рішення вченої ради університету
Наказ ректора університету (№, дата)
1.
Про затвердження порядку денного та регламенту роботи засідання вченої ради університету від 23 червня 2022 року.
Доповідає – Аранчій В.І., професор, ректор, голова вченої ради університету.
відсутній
відсутній
2.
Про представлення науково-педагогічних працівників Полтавського державного аграрного університету до присвоєння вченого звання доцента: 
 • Ковальчука Станіслава Богдановича –  по кафедрі загальнотехнічних дисциплін;
 • Шаферівського Богдана Сергійовича – по кафедрі технологій дрібного тваринництва.
Доповідає – Галич О.А., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради. Постійна комісія вченої ради університету – атестаційна.
відсутній
3.

Про затвердження освітніх (освітньо-професійних / освітньо-наукових) програм Полтавського державного аграрного університету в розрізі спеціальностей для здобувачів вищої освіти 2022 року набору та затвердження змін до освітньо-професійних програм Ветеринарна медицина другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 211 Ветеринарна медицина галузі знань 21 Ветеринарна медицина для здобувачів вищої освіти 2020 та 2021 років набору.

Доповідає –  Галич О.А., професор, перший проректор; Дорошенко А.П., доцент, начальник навчального відділу. Постійна комісія вченої ради університету – з питань освітньої діяльності.

№ 153 від
24 червня 2022 року
№ 154 від
24 червня 2022 року
4.
Про навчальне навантаження університету на 2022-2023 навчальний рік та затвердження переліку видів і норм часу навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи науково-педагогічних і педагогічних працівників в Полтавському державному аграрному університеті.
Доповідає – Костенко О.М.,  професор, проректор з науково-педагогічної роботи. Постійна комісія вченої ради університету – з питань освітньої діяльності.
№ 152 від
24 червня 2022 року
5.
Про затвердження навчальних планів в Полтавському державному аграрному університеті для здобувачів вищої освіти денної, заочної форм навчання набору 2022 року та робочих навчальних планів на 2022-2023 навчальний рік.
Доповідає – Костенко О.М., професор, проректор з науково-педагогічної роботи; Дорошенко А.П., доцент, начальник навчального відділу. Постійна комісія вченої ради університету – з питань освітньої діяльності.
Витяг з протоколу
№ 18 від 23 червня
2022 року
№ 150 від
24 червня 2022 року
6.
Про затвердження графіків навчального процесу в Полтавському державному аграрному університеті на 2022-2023 навчальний рік для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання.
Доповідає – Костенко О.М., професор, проректор з науково-педагогічної роботи;
Дорошенко А.П., доцент, начальник навчального відділу. Постійна комісія вченої ради університету – з питань освітньої діяльності.
№ 151 від
24 червня 2022 року
7.
Про затвердження переліків вибіркових навчальних дисциплін для студентів набору 2022 року.
Доповідає – Костенко О.М., професор, проректор з науково-педагогічної роботи; Дорошенко А.П., доцент, начальник навчального відділу. Постійна комісія вченої ради університету – з питань освітньої діяльності.
№ 149 від
24 червня 2022 року
8.
Про реорганізацію, утворення та перейменування структурних підрозділів Полтавського державного аграрного університету.
Доповідає –  Галич О.А., професор, перший проректор, голова комісії. Постійна комісія вченої ради університету –з правових питань та фінансово-господарської діяльності.
№ 155-161 від
24 червня 2022 року
9.
Звіт з виховної, організаційної і просвітницької діяльності в  Полтавському державному аграрному університеті за 2021-2022 навчальний рік.
Доповідає – Шаравара Т.О., професор, проректор з науково-педагогічної роботи і перспективного розвитку. Постійна комісія вченої ради університету – з питань виховної роботи та студентського самоврядування.
№ 143 від
23 червня 2022 року
10.
Різне.
10.1
Про надання рекомендацій здобувачам вищої освіти Полтавського державного аграрного університету для призначення академічних стипендій:
 • Президента України, Кабінету Міністрів України, імені М.С. Грушевського, період призначення стипендій – І семестр 2022-2023 навчального року;
 • Верховної ради України, період призначення стипендій – 2022-2023 навчальний рік.
Доповідає – Галич О.А., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради університету.
 
відсутній
10.2
Про затвердження Положення про порядок визнання результатів навчання, набутих у неформальній та інформальній освіті, здобувачами вищої освіти Полтавського державного аграрного університету (нової редакції).
Доповідає – Галич О.А., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради університету.
№ 144 від
23 червня 2022 року
10.3
Про затвердження Положення про систему відеоспостереження в
Полтавському державному аграрному університеті.
Доповідає – Галич О.А., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради університету.
№ 144 від
23 червня 2022 року
10.4
Про затвердження Положення про декларування в Полтавському державному аграрному університеті у 2022 році.
Доповідає – Галич О.А., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради університету.
№ 144 від
23 червня 2022 року
10.5
Про затвердження Положення про організацію роботи уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції під час вступної кампанії у Полтавському державному аграрному університеті.
Доповідає – Галич О.А., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради університету.
№ 144 від
23 червня 2022 року
10.6
Про видачу диплома доктора філософії європейського зразка PhD та додатка Supplement до диплома PhD Стародубу Євгену Сергійовичу, здобувачу ступеня доктора філософії галузі знань 21 Ветеринарна медицина зі спеціальності 211 Ветеринарна медицина, відповідно до «Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 167 та наказу Міністерства освіти і науки України від 06 червня 2022 року № 530 «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 07 квітня 2022 року № 320». Науковий керівник – Євстаф’єва Валентина Олександрівна, доктор ветеринарних наук, професор, завідувач, професор кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавського державного аграрного університету.
Доповідає – Галич О.А., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради університету.
№ 145 від
23 червня 2022 року
10.7
Про затвердження до друку змісту науково-виробничого фахового журналу «Вісник Полтавського державного аграрного університету», випуску № 2 за 2022 рік.
Доповідає – Галич О.А., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради університету.
№ 146 від
23 червня 2022 року
10.8
Про затвердження до друку навчального посібника «Управлінський облік: практикум» для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою Облік і оподаткування першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 Облік і оподаткування.  Обсягом 180 с.
Автори:
 • Яловега Людмила Василівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю Полтавського державного аграрного університету;
 • Лега Ольга Василівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри   бухгалтерського обліку та економічного контролю Полтавського державного аграрного університету;
 • Прийдак Тетяна Борисівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю Полтавського державного аграрного університету.
Доповідає – Галич О.А., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради університету.
відсутній
10.9
Про затвердження до друку навчального посібника «Підготовка та написання кваліфікаційної роботи» для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою Облік і оподаткування другого (магістерського) рівня спеціальності 071 Облік і оподаткування.  Обсягом 95 с.
Автори:
 • Канцедал Наталія Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю Полтавського державного аграрного університету;
 • Лега Ольга Василівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю Полтавського державного аграрного університету;
 • Пономаренко Оксана Григорівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю Полтавського державного аграрного університету;
 • Дорогань-Писаренко Людмила Олександрівна, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю Полтавського державного аграрного університету.
Доповідає – Галич О.А., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради університету.
відсутній
10.10
Про зміну назви теми дисертаційного дослідження Хорольського Анатолія Анатолійовича, здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання освітньо-наукової програми Ветеринарна медицина зі спеціальності 211 Ветеринарна медицина кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи та про затвердження її в наступній редакції: «Пасалуроз кролів (поширення, діагностика, заходи боротьби та профілактики)». Науковий керівник – Євстаф’єва Валентина Олександрівна, доктор ветеринарних наук, професор, завідувач, професор кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавського державного аграрного університету.
Доповідає – Галич О.А., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради університету.
відсутній
10.11
Про зміну назви теми дисертаційного дослідження Криворученка Дениса Олександровича, здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (на умовах контракту) освітньо-наукової програми Ветеринарна медицина зі спеціальності 211 Ветеринарна медицина кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи та про затвердження її в наступній редакції: «Дирофіляріоз собак (поширення, діагностика, лікування)». Науковий керівник – Євстаф’єва Валентина Олександрівна, доктор ветеринарних наук, професор, завідувач, професор кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавського державного аграрного університету.
Доповідає – Галич О.А., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради університету.
відсутній
10.12
Про зміну наукового керівника дисертаційної роботи Обідного Ярослава Романовича, здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (на умовах контракту) зі спеціальності 211 Ветеринарна медицина кафедри терапії ім. професора П.І. Локеса Полтавського державного аграрного університету.
Доповідає – Галич О.А., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради університету.
№ 516-ст від
23 червня 2022 року
10.13
Про затвердження робочих навчальних планів Полтавського державного аграрного університету для професійно-технічного навчання (перепідготовки) кваліфікованих робітників денної форми навчання з професій:
 • 4222 «Адміністратор»  - термін навчання 1 рік;
№ 147 від
23 червня 2022 року
 •  8331 «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. Категорія А1» -термін навчання 7 місяців;
 • 8331 «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. Категорія В1» - термін навчання 2 місяці;
 • 8331 «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. Категорія А2» - термін навчання 2,5 місяці.
Доповідає – Галич О.А., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради університету.
№ 148 від
23 червня 2022 року
10.14
Про затвердження Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення в Полтавському державному аграрному університеті.
Доповідає – Галич О.А., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради університету.
№ 144 від
23 червня 2022 року
10.15
Про затвердження Положення про індивідуальний графік навчання здобувача вищої освіти в Полтавському державному аграрному університеті.
Доповідає – Галич О.А., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради університету.
№ 144 від
23 червня 2022 року
10.16
Про затвердження Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти у Полтавському державному аграрному університеті.
Доповідає – Галич О.А., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради університету.
№ 144 від
23 червня 2022 року
10.17
Про затвердження Положення про планування, облік і контроль виконання навчальної, наукової, методичної та організаційної роботи науково-педагогічними працівниками в Полтавському державному аграрному університеті (нової редакції).
Доповідає – Галич О.А., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради університету.
№ 144 від
23 червня 2022 року
10.18
Про затвердження змін до освітньо-професійних програм Ветеринарна медицина другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина галузі знань 21 Ветеринарна медицина для здобувачів вищої освіти 2020 та 2021 років набору.
Доповідає – Галич О.А., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради університету.
№ 153 від
23 червня 2022 року
10.19
Про зміну наукового керівника дисертаційної роботи Компанець Октябрини Іллівни, здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (на умовах контракту) зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування кафедри публічного управління та адміністрування Полтавського державного аграрного університету
№ 547-ст від
24 червня 2022 року
10.20
Про погодження продовження терміну роботи на посаді проректора з науково-педагогічної роботи доктору технічних наук, професору Костенко Олені Михайлівні за контрактом на п’ять років.
Доповідає – Галич О.А., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради університету.
відсутній
10.21
Про погодження продовження терміну роботи на посаді проректора з науково-педагогічної роботи і перспективного розвитку доктору історичних наук, професору Шараварі Тамарі Олексіївні за контрактом на п’ять років.
Доповідає – Галич О.А., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради університету.
відсутній
10.22
Про зміну підпорядкування лабораторій кафедр інженерно-технологічного факультету Полтавського державного аграрного університету.
Доповідає – Галич О.А., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради університету.
відсутній
10.23
Про затвердження Положення про раду з якості вищої освіти Полтавського державного аграрного університету.
Доповідає – Галич О.А., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради університету.
№ 144 від
23 червня 2022 року
10.24
Про надання дозволу на право керівництва здобувачами наукового ступеня доктора філософії зі спеціальностей 051 «Економіка» та 073 «Менеджмент» кандидату економічних наук, доценту Дорошенку Андрію Петровичу, доценту кафедри економічної теорії та економічних досліджень Полтавського державного аграрного університету.
Доповідає – Галич О.А., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради університету.
№ 545-ст від
24 червня 2022 року
10.25
Про надання дозволу на право керівництва здобувачами наукового ступеня доктора філософії зі спеціальностей 051 «Економіка» та 073 «Менеджмент» кандидату економічних наук, доценту Лезі Ользі Василівні, доценту кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю Полтавського державного аграрного університету.
Доповідає – Галич О.А., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради університету.
№ 545-ст від
24 червня 2022 року
10.26
Про надання дозволу на право керівництва здобувачами наукового ступеня доктора філософії зі спеціальностей 051 «Економіка» та 073 «Менеджмент» кандидату економічних наук, доценту Пономаренко Оксані Григорівні, доценту кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю Полтавського державного аграрного університету.
Доповідає – Галич О.А., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради університету.
№ 545-ст від
24 червня 2022 року
10.27
Про надання дозволу на право керівництва здобувачами наукового ступеня доктора філософії зі спеціальностей 051 «Економіка» та 073 «Менеджмент» кандидату економічних наук, доценту Сіренко Олені Вікторівні, доценту кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю Полтавського державного аграрного університету.
Доповідає – Галич О.А., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради університету.
№ 545-ст від
24 червня 2022 року
10.28
Про надання дозволу на право керівництва здобувачами наукового ступеня доктора філософії зі спеціальностей 051 «Економіка» та 073 «Менеджмент» кандидату економічних наук, доценту Прийдак Тетяні Борисівні, доценту кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю Полтавського державного аграрного університету.
Доповідає – Галич О.А., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради університету.
№ 545-ст від
24 червня 2022 року
10.29
Про надання дозволу на право керівництва здобувачами наукового ступеня доктора філософії зі спеціальностей 051 «Економіка» та 073 «Менеджмент» кандидату економічних наук, доценту Рудич Аллі Іванівні, доценту кафедри економічної теорії та економічних досліджень Полтавського державного аграрного університету.
Доповідає – Галич О.А., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради університету.
№ 545-ст від
24 червня 2022 року
10.30
Про надання дозволу на право керівництва здобувачами наукового ступеня доктора філософії зі спеціальностей 051 «Економіка» та 073 «Менеджмент» кандидату економічних наук, доценту Тютюннику Юрію Михайловичу, професору кафедри економічної теорії та економічних досліджень Полтавського державного аграрного університету.
Доповідає – Галич О.А., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради університету.
№ 545-ст від
24 червня 2022 року
10.31
Про надання дозволу на право керівництва здобувачами наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 201 «Агрономія» доктору хімічних наук, старшому науковому співробітнику Сахно Тамарі Вікторівні, професору кафедри біотехнології та хімії Полтавського державного аграрного університету.
Доповідає – Галич О.А., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради університету.
№ 563-ст від
30 червня 2022 року